Föreningsstadgar

Fastställda vid konstituerande årsmöte den 7 augusti 1998

 

§1. Föreningens namn är Svenska Cri Du Chat-Sällskapet.

§2. Ändamål

Föreningen ska erbjuda stöd, gemenskap och kunskapsutbyte för personer som har syndromet Cri Du Chat, deras anhöriga och andra intresserade. Likaså sprida kunskap och information om Cri Du Chat. Föreningen ska söka samarbete med andra organisationer med samma eller liknande ändamål såväl i Sverige som i andra länder.

§3. Medlemskap och avgifter

Alla intresserade av föreningens ändamål kan bli medlemmar, både fysiska och juridiska personer. Medlemsavgifter fastställs på årsmöte. Gåva till föreningen medför inte medlemskap om så inte uttryckts.

§4. Årsmöte

Svenska Cri Du Chat-Sällskapet högsta beslutande organ är årsmötet. Varje personligen närvarande medlem har en röst. I familj som är medlem i föreningen är alla personer som fyllt 15 år röstberättigade. Beslut sker genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör. Val ska ske med slutna sedlar när någon närvarande medlem så kräver. Ordinarie årsmöte skall hållas varje år i samband med den årliga familjehelgen. Extra årsmöte hålles när ordinarie årsmöte eller styrelsen beslutar det. Också revisorerna äger påkalla extra årsmöte. Dessutom ska extra årsmöte hållas då minst en tiondel av föreningens medlemmar – dock minst 5 – skriftligen yrkar på det. Tid och plats för extra årsmöte bestäms av styrelsen. Kallelse ska skickas till medlemmar senast två veckor innan mötet.
Vid ordinarie årsmöte ska förekomma:

 • val av mötesordförande
 • val av mötessekreterare
 • val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 • justering av röstlängd
 • fråga om mötets behöriga utlysande
 • års- och revisionsberättelse för det gångna året
 • resultat- och balansräkning
 • fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 • fastställande av medlemsavgift för kommande år
 • val av ordförande för ett år
 • val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för ett år
 • val av valberedning för ett år
 • val av två revisorer för ett år
 • ärenden som styrelsen förelägger årsmötet samt eventuella övriga ärenden

Förslag från medlem som kräver beslut av årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.

§5. Styrelsen

Styrelsen leder föreningens verksamhet och består av ordförande och två ledamöter, alla för ett år i sänder. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Om styrelseledamot avgår mellan två årsmöten må styrelsen utse ersättare. Styrelsen konstituerar sig själv och sammanträder på kallelse av ordförande eller om två övriga ledamöter begär det. Kallelse till möte ska ske en vecka i förväg. Styrelsens sammanträden kan hållas per telefon. Styrelsen är beslutsför om hela styrelsen deltar. Suppleanter kallas att ersätta ordinarie i den ordning de valts. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder. Vid styrelsemöten ska föras protokoll som justeras.
Styrelsen ska

 • bereda frågor till årsmötet
 • ansvara för föreningens ekonomi, förvaltning och långsiktiga verksamhet
 • uppmuntra och stödja andra föreningsmedlemmar att starta arbetsgrupper för att arbeta med frågor som ligger i föreningens intresse. Arbetsgruppen och styrelsen ska vara överens om de övergripande riktlinjer i arbetet. Ingår ingen styrelseledamot i arbetsgruppen ska en kontaktperson utses som rapporterar fortlöpande till styrelsen.

Exempel på arbetsgrupper:

 • arrangera föreningens årliga familjehelg
 • ansöka om fondmedel
 • hålla kontakt med andra föreningar och myndigheter i Sverige och utomlands för utbyte av erfarenheter, nya rön m m
 • föreningens hemsidor på Internet
 • föreningens medlemsregister
 • sammanställa nyhetsbrev eller andra dokument
 • medlemsutskick

Styrelsens resultat- och balansräkning ska vara vederbörligen avslutade och tillsammans med årsberättelse överlämnas till revisorerna minst två månader före årsmöte. Revisionsberättelse ska vara styrelsen tillhanda senast 7 dagar före årsmötet.

§6. Teckningsrätt

Då det gäller saker av ekonomisk karaktär tecknas föreningen av ordförande och kassör var för sig.

§7. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut som fattas av ordinarie årsmöte med minst två tredjedels majoritet.

§8. Föreningens upplösande

Upplösning av föreningen kan beslutas av två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Mötena får inte hållas närmare varandra än en månad. För beslut erfordras två tredjedels majoritet. Beslutas om föreningens upplösning ska föreningens eventuella tillgångar tillfalla en organisation med verksamhet och/eller ändamål liknade Svenska Cri Du Chat-sällskapet.